Chystáte sa vstúpiť na stránky s erotickým alebo sexuálne orientovaným obsahom!

Kliknutím na tlačidlo "Vstúpiť" prehlasujem: Je mi viac ako 18 rokov. Nebudem túto stránku ukazovať nikomu nezpůsobilému alebo maloletému. Vstupujem sem dobrovoľne, sexuálne zamerané materiály ma nepohoršujú, neurážajú a ani inak neohrozujú.

Přihlásit se
0 ks
0 €


Jako dárek pro sexy náladu, slevový kupón pouze pro doporučené zboží - slevový kupón 12 % v košíku - SEXYDEJ

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě

www.sexy-obchod.cz

a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen kupující)prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.sexy-obchod.cz

1.2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.sexy-obchod.cz je společnost:

Miroslav Janoušek

Stará 1202

Ůstí nad Labem 400 01

IČ: 15176436

2.Uzavření kupní smlouvy

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:

-objednávaném zboží, včetně označení velikosti (objednávané zboží vloží kupující do nákupního košíku)

-způsobu úhrady kupní ceny zboží , údaje o požadovaném způsobu doručení zboží

-informace o nákladech spojených s dodáním zboží

-další informace, popř. dotazy, které chce sdělit kupující prodávajícímu v poznámce

2.4. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického formuláře internetového obchodu www.sexy-obchod.cz, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2.5. Pokud chce kupující zrušit objednávku, musí to prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu.

2.6. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny.

2.7. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

2.8. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.

2.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek)

2.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení , náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.11. Kupující má možnost objednávání zboží na základě registrace nebo bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.12. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

2.13. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3. Platební podmínky

3.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

-v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

-bezhotovostně převodem na běžný účet prodávajícího č. 208337622/0600

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. V případě požadavku na dodání zboží do jiného státu než v rámci České republiky je možná platba pouze na dobírku.

4. Přeprava a dodání zboží

4.1. Objednané zboží bude zasláno Zásilkovnou

4.2. Náklady na přepravu jsou stanoveny paušálně:

- viz. Doprava

4.3. V případě individuálních požadavků jsou ceny stanoveny dohodou

4.4 Výše uvedené ceny nákladů na balení a přepravu zboží platí pro dodání zboží v rámci České republiky.V případě požadavku dodání zboží do jiného státu, kupující nejprve kontaktuje prodávajícího, pro sjednání individuální ceny odvíjející se dle ceníku Zásilkovny.

4.5. O průběhu vyřizování objednávek a následné expedici zboží je zákazník informován emailem nebo telefonicky

4.6. Nepřevzetí zásilky, která byla odeslána na dobírku, kupujícím /příjemcem/.

V případě nepřevzetí zásilky je dle platných Obchodních podmínek kupující /příjemce/ povinnen uhradit paušální částku 300 .- Kč prodávajícímu jako úhradu za náklady spojené s objednáním,vyskladněním a přepravou zásilky k zákazníkovi a zpět.

5. Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odstavci 5.1. obchodních podmínek, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu se zákonem 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu sídla firmy prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

5.4. Dle ust. § 1832 odst. 1 zákona 89/2012 Sb.: Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Poškození původního obalu - provozovatel e-shopu má právo naúčtovat si částku potřebnou k uvedení výrobků do původního stavu .

5.6. Stav zásilky k vrácení:

-zboží musí být v původním (pokud to jeho charakter nevylučuje) nepoškozeném obalu .

-zboží nesmí být užíváno. Spotřebitel má právo si zboží vyzkoušet s tím, že by měl dodržet základní hygienické předpoklady takového vyzkoušení nejlépe přes spodní prádlo. V případě nedodržení stanovené hygienické podmínky by šlo již o zboží, které nelze na základě směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku pro svůj charakter vrátit.

-zboží nesmí být poškozené - zásilka musí být kompletní, tak jak ji kupující převzal, tak musí být zaslána i zpět vč. příslušenství, návodu, visaček, atd.

-zboží se doporučuje zasílat doporučeně, pojištěné, nijak neručíme za ztrátu nebo poškození při cestě k nám.

-zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, takto zaslané zboží nebude ze strany prodávajícího přijato

-dle ust. § 1837 odst. g - o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.

5.7. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

-zboží se již nevyrábí nebo nedodává;

-výrazným způsobem se změnila cena zboží.

5.8. V případech dle odstavce 5.7. obchodních podmínek bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.

5.9. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

5.10 Dle ust. § 1833 Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. To neplatí, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli údaje podle § 1820 odst. 1 písm. i).

6. Odpovědnost za vady, záruka, uplatnění reklamace

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího , se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.3.Dle ust. § 2161 odst. 5 zákona 89/2012 Sb.: Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

6.4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho adrese.

6.5. Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem www. sexy-obchod.cz reklamační důvod, kupující uplatní reklamaci e-mailem.

Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese:

obchod@sexy-obchod.cz

Oznámení o závadách musí obsahovat:

-jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady (pokud je to možné i fotografie) a návrh na řešení vzniklé situace. Zákon nestanoví povinnost předkládat fakturu za zboží.

6.6. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

6.7.Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

7.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

7.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

7.8. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

8. Doručování korespondence

8.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

8.2. Zpráva je doručena:

v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

9.4. Kontaktní údaje prodávajícího:

Miroslav Janoušek

Stará 1202

Ůstí nad Labem 400 01

IČ: 15176436

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.